استعدادیابی

گروه آموزشی بردار

مدرسه استعدادیابی

 

بچه ها نیازها و علایق متفاوتی دارند.
بچه های ما ممکن است روحیاتی مشابه یا متفاوت از ما داشته باشند. به همین دلیل باید بدرستی بدانیم
که چطور استعدادهای درونی آنها را کشف کنیم.