ورود / ثبت نام

درباره ما

در راستای برقراری عدالت آموزشی و فراهم نمودن شرایط برابر برای کشف و پرورش استعداد های کودکان ایران مان، گروه بردار این امکان را فراهم نموده است تا مربیان سراسر کشور می توانند به عنوان همدرس با گروه آموزشی بردار همکاری نمایند
باور بردار

در راستای برقراری عدالت آموزشی و فراهم نمودن شرایط برابر برای کشف و پرورش استعداد های کودکان ایران مان، گروه بردار این امکان را فراهم نموده است تا مربیان سراسر کشور می توانند به عنوان همدرس با گروه آموزشی بردار همکاری نمایند

باور بردار

در راستای برقراری عدالت آموزشی و فراهم نمودن شرایط برابر برای کشف و پرورش استعداد های کودکان ایران مان، گروه بردار این امکان را فراهم نموده است تا مربیان سراسر کشور می توانند به عنوان همدرس با گروه آموزشی بردار همکاری نمایند

باور بردار

در راستای برقراری عدالت آموزشی و فراهم نمودن شرایط برابر برای کشف و پرورش استعداد های کودکان ایران مان، گروه بردار این امکان را فراهم نموده است تا مربیان سراسر کشور می توانند به عنوان همدرس با گروه آموزشی بردار همکاری نمایند

باور بردار

در راستای برقراری عدالت آموزشی و فراهم نمودن شرایط برابر برای کشف و پرورش استعداد های کودکان ایران مان، گروه بردار این امکان را فراهم نموده است تا مربیان سراسر کشور می توانند به عنوان همدرس با گروه آموزشی بردار همکاری نمایند