ورود / ثبت نام

دوره ها

دوره های ویژه والدین
یادگیری جمعی یادگیری بهتر
تربیت کودک با روش های بازی در خانواده

مدرس رضا فراهانی
4 جلسه 3 ساعته

150,000 تومان
یادگیری جمعی یادگیری بهتر
تربیت کودک با روش های بازی در خانواده

مدرس رضا فراهانی
4 جلسه 3 ساعته

150,000 تومان
یادگیری جمعی یادگیری بهتر
تربیت کودک با روش های بازی در خانواده

مدرس رضا فراهانی
4 جلسه 3 ساعته

150,000 تومان