ورود / ثبت نام
همدرسی
همـدرس کیه؟

همـدرس، یک فرد آمـوزش دیده، خـلاق، دلسوز، صبور، مهربان و علاقه مند به ارتباط با کودکان است که روزانه یک ساعت با دانش آموز در ارتباط است.همـدرس یک مشاهده گر دقيـق بـدون قضاوت های شتاب زده، با دیدی کل نگر است..


همدرسی چیه؟

همدرسـی یـک برنامـه ی نوآورانه، شخصی سازی شده و رشد دهنـده بـرای کودکان مقطع ابتدایی است که بر اساس آخرین یافتـه هـای علمی و تجربیات آموزشـی طراحی شده است. همدرسـی بـه عنـوان یک مکمل و حلقه مفقوده در کنار توجـه بـه ضـرورت آمـاده ساختن بچه ها برای دنیای دیجیتال، نوشته شده است.

چمدون همـدرسی

بچه ها در طول مقطع ابتدایی هر روز درگیر برنامه درسی و تکالیف روزانـه شـان هستند. و تحت تاثیر آن خودشان را ارزیابی می کنند و ارزیابی می شوند. تثبیت آموخته ها و یادگیری بعد از کلاس بچه ها در ارتباط با تکالیف شکل می گیرد. در ایـن شـرایط نحوه مواجهه با متن ،درک مطلـب و مهارت های خوانداری و نوشتاری دانش آموز عامل تعيين کننده در روند یادگیری و خودانگیختگی اوست.

نمونه فعالیت های چمدون همدرسی
هدف همدرسی چیه ؟
دارایی های درونی
خیلی از ما هوش و استعداد را عامل موفقیت می‌دانیم؛ ولی مهم‌تر از این دو دارایی‌های درون ما هستند. چیزهایی که کمک می‌کند فرد با تحمل سختی‌ها به سمت هدف خود پیش برود: خوش‌بینی، خودکارآمدی، تاب‌آوری و امید
خوش‌بینی
خوش‌بینی

خوش‌بینی نوعی سبک توضیحی است که افراد از آن برای توجیه موفقیت‌ها و شکست‌ها استفاده می‌کنند

خودکارآمدی
خودکارآمدی

خودکارآمدی باور فرد به توانایی انجام‌دادن یک کار است که فرد می‌تواند با مهارت‌هایی که دارد انجام دهد.

امید
امید

امید یعنی یافتن مسیرهایی برای رسیدن به هدف و انگیزه داشتن برای رسیدن به آن

تاب‌آوری
تاب‌آوری

تاب‌آوری، فرایند، ظرفیت یا نتیجۀ انطباق موفق با وجود وضعیت دشوار یا تهدیدکننده است.

مهارت های زبانی
مهارت‌های زبانی به مهارت‌هایی می‌گویند که به استفادۀ ما از زبان مربوط هستند و برای درک و تفکر و ارتباط‌های روزمره ضروری هستند. این مهارت‌ها به زیربنای مهارت‌های زندگی هستند: گفتن، شنیدن، خواندن، نوشتن
گفتن
گفتن

مهارت شفاهی و تولیدی که خروجی افکار ماست و ما همیشه از آن استفاده می‌کنیم

شنیدن
شنیدن

مهارتی شفاهی و درکی که با کمک آن اطلاعاتی برای پردازش دریافت می‌کنیم.

خواندن
خواندن

مهارتی کتبی که مانند شنیدن اطلاعاتی برای پردازش اما به شکل نوشته دریافت‌می‌کنیم.

نوشتن
نوشتن

مهارتی کتبی که مانند گفتن تولیدی است و به شکل نوشته با آن می‌توانیم پیام‌رسانی کنیم.

همدرس های نمونه
عالیه امامی
عالیه امامی
همدرس بردار

همدرس خلاق شعبه اصفهان

فاطمه کوهستانی
فاطمه کوهستانی
همدرس بردار

همدرس خلاق شعبه اصفهان

نیر محمودزاده
نیر محمودزاده
همدرس بردار

همدرس خلاق دوره دوم دبستان

زهرا داوودی
زهرا داوودی
همدرس بردار

همدرس خلاق دوره دوم دبستان

سارا استادی
سارا استادی
همدرس بردار

همدرس خلاق شعبه سنگر

لیلا عیسی‌زاده
لیلا عیسی‌زاده
همدرس بردار

همدرس خلاق دوره دوم دبستان

بستن
صفحه اصلی
دبستان
مرکز تربیت مربی
مرکز مشاوره
مرکز حل مسئله
سنجش
امید ایران