ورود / ثبت نام
همدرسی
همـدرس کیه؟

همـدرس، یک فرد آمـوزش دیده، خـلاق، دلسوز، صبور، مهربان و علاقه مند به ارتباط با کودکان است که روزانه یک ساعت با دانش آموز در ارتباط است.همـدرس یک مشاهده گر دقيـق بـدون قضاوت های شتاب زده، با دیدی کل نگر است..


همدرسی چیه؟

همدرسـی یـک برنامـه ی نوآورانه، شخصی سازی شده و رشد دهنـده بـرای کودکان مقطع ابتدایی است که بر اساس آخرین یافتـه هـای علمی و تجربیات آموزشـی طراحی شده است. همدرسـی بـه عنـوان یک مکمل و حلقه مفقوده در کنار توجـه بـه ضـرورت آمـاده ساختن بچه ها برای دنیای دیجیتال، نوشته شده است.

چمدون همـدرسی

بچه ها در طول مقطع ابتدایی هر روز درگیر برنامه درسی و تکالیف روزانـه شـان هستند. و تحت تاثیر آن خودشان را ارزیابی می کنند و ارزیابی می شوند. تثبیت آموخته ها و یادگیری بعد از کلاس بچه ها در ارتباط با تکالیف شکل می گیرد. در ایـن شـرایط نحوه مواجهه با متن ،درک مطلـب و مهارت های خوانداری و نوشتاری دانش آموز عامل تعيين کننده در روند یادگیری و خودانگیختگی اوست.

نمونه فعالیت های چمدون همدرسی
فعالیت چمدون همدرسی
حال بچه ها رنگیه
فعالیت چمدون همدرسی
حال بچه ها رنگیه
فعالیت چمدون همدرسی
حال بچه ها رنگیه
فعالیت چمدون همدرسی
حال بچه ها رنگیه
فعالیت چمدون همدرسی
حال بچه ها رنگیه
هدف همدرسی چیه ؟
دارایی های درونی
برخی از روان شناسان اعتقاد دارند، در کنار سرمایه های اقتصادی مثل پول، طلا، زمین و ارز، دارایی بزرگتر و مهم تری در وجـود تمـام السـان هـا قـرار دارد. ایـن دارایی های درونی برخلاف سرمایه های اقتصادی و ارتباطی در دسترس همـه انسان ها قرار دارد و هر کس می تواند به اندازه سهم خود از آن بهره بگیرد. در این مورد حتی ویژگی های ژنتیکی نیز دخالتی ندارد. به همین دلیل هوش که خیلی از افراد فکر می کنند نقش تعیین کننده ای در سعادت و بهروزی ما دارد جز این دسته از دارایی های درونی نیست.
امید
امید

هـدف گذاری، برنامـه ریـزی بـرای رسیدن به آن و باور به توانایی پشت سر گذاشتن موانع و رسیدن به هدف

امید
امید

هـدف گذاری، برنامـه ریـزی بـرای رسیدن به آن و باور به توانایی پشت سر گذاشتن موانع و رسیدن به هدف

امید
امید

هـدف گذاری، برنامـه ریـزی بـرای رسیدن به آن و باور به توانایی پشت سر گذاشتن موانع و رسیدن به هدف

امید
امید

هـدف گذاری، برنامـه ریـزی بـرای رسیدن به آن و باور به توانایی پشت سر گذاشتن موانع و رسیدن به هدف

دارایی های درونی
برخی از روان شناسان اعتقاد دارند، در کنار سرمایه های اقتصادی مثل پول، طلا، زمین و ارز، دارایی بزرگتر و مهم تری در وجـود تمـام السـان هـا قـرار دارد. ایـن دارایی های درونی برخلاف سرمایه های اقتصادی و ارتباطی در دسترس همـه انسان ها قرار دارد و هر کس می تواند به اندازه سهم خود از آن بهره بگیرد. در این مورد حتی ویژگی های ژنتیکی نیز دخالتی ندارد. به همین دلیل هوش که خیلی از افراد فکر می کنند نقش تعیین کننده ای در سعادت و بهروزی ما دارد جز این دسته از دارایی های درونی نیست.
امید
امید

هـدف گذاری، برنامـه ریـزی بـرای رسیدن به آن و باور به توانایی پشت سر گذاشتن موانع و رسیدن به هدف

امید
امید

هـدف گذاری، برنامـه ریـزی بـرای رسیدن به آن و باور به توانایی پشت سر گذاشتن موانع و رسیدن به هدف

امید
امید

هـدف گذاری، برنامـه ریـزی بـرای رسیدن به آن و باور به توانایی پشت سر گذاشتن موانع و رسیدن به هدف

امید
امید

هـدف گذاری، برنامـه ریـزی بـرای رسیدن به آن و باور به توانایی پشت سر گذاشتن موانع و رسیدن به هدف

همدرس های نمونه
سید علی صدرایی
سید علی صدرایی
مدیر و موسس بردار

سال ها در زمینه فرهنگی کار کرده
و دغدغه اصلیش کار در حوزه کودک
و نوجوانه

سید علی صدرایی
سید علی صدرایی
مدیر و موسس بردار

سال ها در زمینه فرهنگی کار کرده
و دغدغه اصلیش کار در حوزه کودک
و نوجوانه

سید علی صدرایی
سید علی صدرایی
مدیر و موسس بردار

سال ها در زمینه فرهنگی کار کرده
و دغدغه اصلیش کار در حوزه کودک
و نوجوانه

سید علی صدرایی
سید علی صدرایی
مدیر و موسس بردار

سال ها در زمینه فرهنگی کار کرده
و دغدغه اصلیش کار در حوزه کودک
و نوجوانه

سید علی صدرایی
سید علی صدرایی
مدیر و موسس بردار

سال ها در زمینه فرهنگی کار کرده
و دغدغه اصلیش کار در حوزه کودک
و نوجوانه

سید علی صدرایی
سید علی صدرایی
مدیر و موسس بردار

سال ها در زمینه فرهنگی کار کرده
و دغدغه اصلیش کار در حوزه کودک
و نوجوانه