ورود / ثبت نام
خیریه بردار
اقصی نقاط ایران، مملو از دانش آموزانِ مستعدی است که با وجود تمام محدودیت ها، در صورتی که شرایط آموزش برای ایشان فراهم شوند، می توانند قله های بزرگ علم و عمل را فتح کنند.
تجربه صد ساله نشان می دهد که بسیاری از مفاخر علمی، ادبی، نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور اهل شهر یا روستایی دورافتاده بودند.
چطور در خیریه بردار مشارکت کنم؟
پرونده آبی
اقصی نقاط ایران، مملو از دانش آموزانِ مستعدی است که با وجود تمام محدودیت ها، در صورتی که شرایط آموزش برای ایشان فراهم شوند، می توانند قله های بزرگ علم و عمل را فتح کنند.
تجربه صد ساله نشان می دهد که بسیاری از مفاخر علمی، ادبی، نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور اهل شهر یا روستایی دورافتاده بودند.
استان های اولویت مشاهده همه استان ها
مدارس استانی بردار
حامیان ما
کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه و بویراحمد